Gå till innehåll

Stor satsning på en ny kaj planeras vid Port of Skellefteå

Förberedelserna för en ny kaj vid Port of Skellefteå har pågått sedan 2017. Nu väntar nästa steg i processen, att påbörja själva bygget. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter dagens möte ett förslag till kommunfullmäktige att finansiera projektet. Beslutet planeras att tas upp på fullmäktigemötet i november.

- Med den nya industrin som växer fram blir hamnen ett nav för olika transportslag såsom sjöfart, tåg, lastbil. Den nya kajen blir en viktig del i samhällsutvecklingen för att skapa konkurrensfördelar för näringslivet att bedriva internationell handel på ett kontinuerligt och tillförlitligt sätt, inte bara för det lokala näringslivet utan för hela regionen, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Som förberedelser för att kunna anlägga en ny kaj på norra sidan vid Port of Skellefteå har arbete med nya landytor, farledsfördjupningar och en ansökan om vattendom pågått sedan 2017. Hösten 2022 vann PEAB Anläggning AB upphandlingen av en totalentreprenad med partnering som är indelad i två faser. En projekterings- och kalkylfas och en produktionsfas, där den första fasen håller på att avslutas.

För att kunna inleda produktionsfasen, behövs beslut om projektets finansiering. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att finansiera investeringsbudgeten på drygt 1,3 miljarder kronor. Hittills har även externa medel på cirka 100 miljoner kronor beviljats från Tillväxtverket och målet är att säkra ytterligare extern finansiering.

- Efter en lång tillståndsprocess och ett omfattande förberedelsearbete ser vi nu fram emot att komma i gång med produktionen. Produktionsfasen bedömer vi kunna påbörja vid årsskiftet för att sedan ha en ny kaj på plats mot slutet av 2027, säger Thérese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning Skellefteå kommun.

-Investeringen vid Port of Skellefteå är en viktig samhällsinvestering. Ekonomiskt tillväxt, social utveckling och klimatåtgärder är starkt beroende av investeringar i infrastruktur, hållbar industriell utveckling och tekniska framsteg, säger Sara Keisu (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Fakta:
Utifrån den extraordinära samhällsomvandling som pågår i Skellefteå beräknas dagens hamnverksamhet inte klara det kommande behovet av in- och utgående transporter avseende storlek, logistiska förutsättningar och djupet på havsbotten. Därför är investeringen i en ny kaj som klarar dessa krav nödvändigt.

Projektet omfattar att anlägga ny kaj på norra sidan Kallholmsfjärden i anslutning till de nya upplagsytorna, färdigställa de nya upplagsytorna samt muddra kajområdet och farleden. Den nya kajen planeras att vara 275m lång, 28m bred och med ett ramfritt djup på 12,5m, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.

Fler nyheter