Gå till innehåll

Farledsprojektet

Det övergripande målet i farledsprojektet är att öka kapaciteten i Port of Skellefteå för att möta näringslivets efterfrågan och behov. Projektet ska leda till att förbereda hamnen för feedertrafik, möjliggöra mörkerkörning för större fartyg och öka upplagringsytorna i närheten till containerhantering. Klart årsskiftet 2021/2022.

Efter avslutat projekt förväntas en uppdaterad hamn som har förutsättningar för feedertrafik finnas tillgänglig. Flaskhalsen som dagens farled innebär är åtgärdad och hamnen kan ta emot större fartyg under ett bredare dygnsfönster samt möta efterfrågan på förvaring i samband med transport via sjöfarten. Port of Skellefteå är en konkurrenskraftig och koldioxidsnål transport och logistiklösning för regionens näringsliv. En viktig nod i en kedja av multimodala transporter och en given motpart i ett koldioxidsnålt transportsätt som avhjälper flaskhalsar.

Förväntade effekter på lång sikt
Effekterna på lång sikt är att Skellefteå hamns farled kan hantera ett ökat antal större fartygsanlöp och även möta näringslivets ökade efterfrågan på godstransporter. Det i sin tur indikerar på tillväxt i regionen och näringslivets konkurrenskraft. Större volymer innebär också bättre omsättning och därmed finns förutsättningar för hamnverksamheten att vara en bra samarbetspartner för näringslivet.

Projektet förväntar sig också se ett regionalt näringsliv som agerar på den internationella marknaden, som är konkurrenskraftigt och bidrar till ökad sysselsättning i regionen. Målgruppen får nytta av resultaten genom en tillgänglig hamn med goda transportförbindelser och lagringsmöjligheter som ger en bra service till befintliga och kommande aktörer i regionen. Efter avslutat projekt fortsätter verksamheten och dialogen med kunder och aktörer för att vidareutveckla verksamheten till kundernas krav och regionens bästa.

Fler nyheter