Hamnverksamhet

I och med en ny kaj kommer Port of Skellefteå ansöka om tillstånd att bedriva hamnverksamhet. Ansökan avser en total godsmängd om 2 miljoner ton per år för hela hamnområdet. Tillståndet omfattar den verksamhet som avses bedrivas vid hamnen, d.v.s. lastning och lossning av gods från fartyg, tåg och lastbil, lagring av gods samt hantering och pumpning av olje- och kemikalieprodukter i oljehamnen.

Port of Skellefteå ansvarar för lastning och lossning till/från fartyg när hamnens egna kranar används. I övrigt ansvarar respektive bolag som är etablerade i området för lossning och lastning. Merparten av godshanteringen på södra sidan bedrivs av ShoreLink. Ansvaret för olje- och kemikaliehanteringen inskränker sig till ägande av oljekajen samt ledningar till respektive depås tomtgräns, medan lastning och lossning sköts av respektive bolag.

Den nya kajen på norra sidan av fjärden kommer i huvudsak att hantera gods i form av containers, anläggningsdelar för vindkraftsetableringar samt torrbulk (t.ex. slig, berg och/eller energiråvara). Godset lagras på tillkommande upplagsytor. Eldrivna kranar kommer att användas och förflyttning av dessa sker med batteridrift.

Antalet anlöp per år beräknas uppgå till ungefär 300 stycken, vilket innebär i snitt knappt ett fartyg per dag. Antalet anlöp är dock svårt att förutsäga då detta beror på de olika aktörerna som är verksamma vid hamnen.

Färdigheter

Upplagt på

2019-11-15